ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 1 - 2 ส.ค. 58

รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ระดับ หมายเหตุ
01233 คณาสิน นวลคง ม.1
01236 ซุบฮาน ปัตนกุล ม.1
00954 ทกล้า สมรรถานนท์ ม.1
00980 ธนากร โกศล ม.1
01239 ธวัชชัย ดีไทย ม.1
00990 ธาราดล ไทยชนะ ม.1
01002 นนทกร แจ่มจำรัส ม.1
01044 พาที จะมะจี ม.1
01040 พศุตม์ มณีพงศ์ ม.1
01169 อาลิฟ บาเย๊าะกาเซ๊ะ ม.1
00600 เกียรติภูมิ เกิดดำ ม.2
00601 เกียรติศักดิ์ รักษ์ศรีทอง ม.2
00610 จิตรกร คงดำ ม.2
00633 ฐิตินันท์ ณ ตะกั่วทุ่ง ม.2
00686 ธรรมภณ เวหาธรนาวี ม.2
00692 ธีรวิทย์ หวังสวัสดิ์ ม.2
00701 นัควัต แหล่ทองคำ ม.2
00708 นุชิต ปิยะไกวัล ม.2
00723 ปาราเมศ โต๊ะนาค ม.2
01273 ปุณณภพ อมราวชิรากุล ม.2
01179 ปุณณวิทย์ บุตรฉ่ำ ม.2
00734 พงศธร ช่วยป้อง ม.2
00734 พงศธร ช่วยป้อง ม.2
00736 พงศ์เพชร กุลเจริญ ม.2
00751 พีรณัฐ ทิมทอง ม.2
00771 ภานุวัฒน์ ไชยแก้ว ม.2
00786 ยูกิฟร์ บาเย๊าะกาเซ๊ะ ม.2
00793 วงศกร จันทรัตน์ ม.2
00821 ศุภกร รุ่งกำจัด ม.2
00840 สุริยา จีนชูแก้ว ม.2
01188 อินทัช ฉายากุล ม.2
00509 กฤตธี พรหมกุล ม.3
00511 กษิดิ์เดช รัตนสุภา ม.3
00512 กอบลาภ ศรีเปรม ม.3
00521 จีรภัทร ลอยสุวรรณ์ ม.3
00242 จีรวัฒน์ ทิพยนุกูล ม.3
00523 ชญานนท์ สุขสวัสดิ์ ม.3
00525 ชยางกูร ชัชวาลย์ ม.3
00527 ชาญวิทย์ เหลืองอ่อน ม.3
00282 ชานน ชุมแก้ว ม.3
01191 ชิษณุพงศ์ ขจรสุวรรณ์ ม.3
01195 ต่วนบิสมิลล์ อุเซง ม.3
01279 ธนกฤต เทพเสนา ม.3
00204 ธนธรณ์ ทัดเรณู ม.3
00163 ธันวา นิยมเดชา ม.3
00166 นัฎชารอน ดีละมัน ม.3
00546 บิลลัน ทาเน๊าะ ม.3
00211 ปฏิภัทร จงศรีวัฒนพร ม.3
00256 ปนวัฒน์ หมื่นทัน ม.3
00213 พลวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ม.3
00302 ภานุวัฒน์ หีตหนู ม.3
00560 ภูริณัฐ เพ็งมาก ม.3
00304 เมธัส บาลเย็น ม.3
00173 รณชัย วงษ์สุดิน ม.3
00563 รัชชานนท์ ประกอบพุ่ม ม.3
00566 วิธวินท์ ชัยสวัสดิ์ ม.3
00573 สงวนพล พินธุ ม.3
00268 สถลัช ลิม ม.3
00272 สิทธิชัย มีเอียด ม.3
00576 สุทธิชัย บุญชู ม.3
00277 เอกบดินทร์ เกษตรกาลาม์ ม.3
00468 ขวัญชาติ มากกำเหนิด ม.4
01219 นวพล นาคสีเหลือง ม.4
00365 กฎคชสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ม.5
01289 ณัฐชภัทร สารเสวก ม.5
00450 ธนกร จิระอำนวยเวทย์ ม.5
00375 นราวิชญ์ ไกรเลิศ ม.5

หมายเหตุ

  • การประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมจะประกาศในเวลา 13:00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.dnr.ac.th
    ทาง Facebook โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.facebook.com/daonairoi
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 - 18:00)