ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 15 - 16 ส.ค. 58

รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ระดับ หมายเหตุ
01158 อดินันทร์ เต๊ะ ม.1
00586 กฤตภาส ไชยถาวร ม.2
00637 ณภัทร ไพเราะ ม.2
00686 ธรรมภณ เวหาธรนาวี ม.2
00745 พัทรดนย์ ชัยศิริ ม.2
00781 มงคล ถาวร ม.2
00814 วีรภัทร บุญกอบแก้ว ม.2
00854 อัษฎางค์ กำเหนิดแก้ว ม.2
00696 นนทพัทธ์ ไหล่ทรงวุฒิ ม.2
00703 นันท์นภัส เพชรจำรัส ม.2
00713 ปฏิณญา ไหล่ทอง ม.2
01271 ปรมินทร์ ปัญญโชติกุล ม.2
01273 ปุณณภพ อมราวชิรากุล ม.2
00791 รามิล เจ้ยทองศรี ม.2
00844 อดิรุซ เจะมะ ม.2
00856 อาซาน เอียดวารี ม.2
01178 นิพนธ์ ใหม่จุล ม.2
00724 ปิติพงษ์ บัวกิ่ง ม.2
00735 พงศธร ก๋งจิบ ม.2
00757 ฟาฮัจญ์ อ่อนนวล ม.2
00799 วรัชญ์ ฉิมรักษ์ ม.2
00850 อรรถพล บุตรสุข ม.2
00609 จักริน จริยาบูรณ์ ม.2
00616 เจษฎา พงศ์ทอง ม.2
00639 ณัฎฐกิตติ์ เทือกสุบรรณ ม.2
00692 ธีรวิทย์ หวังสวัสดิ์ ม.2
00699 นรบดี ทวีเมือง ม.2
00701 นัควัต แหล่ทองคำ ม.2
00708 นุชิต ปิยะไกวัล ม.2
01179 ปุณณวิทย์ บุตรฉ่ำ ม.2
00734 พงศธร ช่วยป้อง ม.2
00736 พงศ์เพชร กุลเจริญ ม.2
00742 พลฤทธิ์ แช่ม ม.2
00752 พีรณัฐ อุทัยพันธุ์ ม.2
00768 ภาคิน แสงเมือง ม.2
00793 วงศกร จันทรัตน์ ม.2
00810 วิชิตพล นะวาโย ม.2
00812 วิศรุต อ่อนทอง ม.2
00833 สิทธิไชย ดำแท้ ม.2
00858 อินซอฟ แล้เล๊าะ ม.2
00166 นัฎชารอน ดีละมัน ม.3
00163 ธันวา นิยมเดชา ม.3
00576 สุทธิชัย บุญชู ม.3
00280 กิตติศักดิ์ นิลกาญจน์ ม.3
01195 ต่วนบิสมิลล์ อุเซง ม.3
00173 รณชัย วงษ์สุดิน ม.3
00573 สงวนพล พินธุ ม.3
00512 กอบลาภ ศรีเปรม ม.3
00278 กิตติกร วิเศษสินธุ์ ม.3
00521 จีรภัทร ลอยสุวรรณ์ ม.3
00287 ณัฐพล สุบินรัตน์ ม.3
00531 ดนุส ลอยสุวรรณ์ ม.3
01279 ธนกฤต เทพเสนา ม.3
00546 บิลลัน ทาเน๊าะ ม.3
00213 พลวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ม.3
00302 ภานุวัฒน์ หีตหนู ม.3
00268 สถลัช ลิม ม.3
00277 เอกบดินทร์ เกษตรกาลาม์ ม.3
00468 ขวัญชาติ มากกำเหนิด ม.4
01205 คุณากร จันทร์คำ ม.4
01219 นวพล นาคสีเหลือง ม.4
00481 นันทวัฒน์ บุญส่ง ม.4
00341 พสุภัชญ์ นิลธนะพันธุ์ ม.4
01229 อาซาน เวชกะ ม.4
00365 กฎคชสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ม.5
01289 ณัฐชภัทร สารเสวก ม.5
00450 ธนกร จิระอำนวยเวทย์ ม.5
00375 นราวิชญ์ ไกรเลิศ ม.5

หมายเหตุ

  • การประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมจะประกาศในเวลา 13:00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.dnr.ac.th
    ทาง Facebook โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.facebook.com/daonairoi
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 - 18:00)