ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 25 - 26 ก.ค. 58

รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ระดับ หมายเหตุ
00987 ธรีนพัฒน์ ชมชื่น ม.1
00990 ธาราดล ไทยชนะ ม.1
01020 ปรวัฒน์ ชูใหม่ ม.1
01032 พงศ์ศิริ สมแก้ว ม.1
01099 ธนภัทร จริงจิตร ม.1
01235 ชัชวาล ราชแสง ม.1
01256 อนัส หะจิ ม.1
00639 ณัฎฐกิตติ์ เทือกสุบรรณ ม.2
00642 ณัฐดนัย นราจร ม.2
00648 ณัฐพงษ์ ขุนเพ็ชร ม.2
00652 ณัฐวุฒิ เย็นสนิท ม.2
00685 ชิติพัทธ์ ชะนะพล ม.2
00686 ธรรมภณ เวหาธรนาวี ม.2
00692 ธีรวิทย์ หวังสวัสดิ์ ม.2
00713 ปฏิณญา ไหล่ทอง ม.2
00732 พงศกร ส่งเสริม ม.2
00734 พงศธร ช่วยป้อง ม.2
00736 พงศ์เพชร กุลเจริญ ม.2
00840 สุริยา จีนชูแก้ว ม.2
00842 เสฏฐศิษฏ์ บุญศรี ม.2
00844 อดิรุซ เจะมะ ม.2
00858 อินซอฟ แล้เล๊าะ ม.2
01179 ปุณณวิทย์ บุตรฉ่ำ ม.2
01188 อินทัช ฉายากุล ม.2
01269 ธิษณา รอดดำ ม.2
01270 นิตินนท์ ญาณรัตน์ ม.2
00163 ธันวา นิยมเดชา ม.3
00166 นัฎชารอน ดีละมัน ม.3
00173 รณชัย วงษ์สุดิน ม.3
00204 ธนธรณ์ ทัดเรณู ม.3
00211 ปฏิภัทร จงศรีวัฒนพร ม.3
00213 พลวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ม.3
00242 จีรวัฒน์ ทิพยนุกูล ม.3
00256 ปนวัฒน์ หมื่นทัน ม.3
00268 สถลัช ลิม ม.3
00272 สิทธิชัย มีเอียด ม.3
00277 เอกบดินทร์ เกษตรกาลาม์ ม.3
00287 ณัฐพล สุบินรัตน์ ม.3
00294 ธีรภัทร มูสิกะปาละ ม.3
00302 ภานุวัฒน์ หีตหนู ม.3
00509 กฤตธี พรหมกุล ม.3
00511 กษิดิ์เดช รัตนสุภา ม.3
00512 กอบลาภ ศรีเปรม ม.3
00517 เกรียงไกร ศรีวิเชียร ม.3
00521 จีรภัทร ลอยสุวรรณ์ ม.3
00536 ธนวัฒน์ ชูมณี ม.3
00546 บิลลัน ทาเน๊าะ ม.3
00573 สงวนพล พินธุ ม.3
00576 สุทธิชัย บุญชู ม.3
01195 ต่วนบิสมิลล์ อุเซง ม.3
01198 นันทศักดิ์ เกิดรักษ์ ม.3
01279 ธนกฤต เทพเสนา ม.3
00495 ศรายุธ จุลวิชิต ม.4
01229 อาซาน เวชกะ ม.4

หมายเหตุ

  • การประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมจะประกาศในเวลา 13:00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.dnr.ac.th
    ทาง Facebook โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.facebook.com/daonairoi
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 - 18:00)