ประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริม 8 - 9 ส.ค. 58

รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล ระดับ หมายเหตุ
01161 อลงกรณ์ เมืองปลอด ม.1
01072 ภูวณัฐ์ แก้วศิริรัศม์ ม.1
01101 วิกรม สุทธสิงห์ ม.1
00651 ณัฐวัฒน์ ขำแก้ว ม.2
00668 เทพกร อัคคะฮาด ม.2
00606 คุณาจารย์ ดำนิล ม.2
00686 ธรรมภณ เวหาธรนาวี ม.2
00744 พัชรพล คชคีรี ม.2
00696 นนทพัทธ์ ไหล่ทรงวุฒิ ม.2
01185 เสฏฐวุฒิ ชูดวง ม.2
00724 ปิติพงษ์ บัวกิ่ง ม.2
00610 จิตรกร คงดำ ม.2
00701 นัควัต แหล่ทองคำ ม.2
01179 ปุณณวิทย์ บุตรฉ่ำ ม.2
00734 พงศธร ช่วยป้อง ม.2
00736 พงศ์เพชร กุลเจริญ ม.2
00833 สิทธิไชย ดำแท้ ม.2
00858 อินซอฟ แล้เล๊าะ ม.2
00166 นัฎชารอน ดีละมัน ม.3
00163 ธันวา นิยมเดชา ม.3
00576 สุทธิชัย บุญชู ม.3
00242 จีรวัฒน์ ทิพยนุกูล ม.3
01195 ต่วนบิสมิลล์ อุเซง ม.3
00173 รณชัย วงษ์สุดิน ม.3
01284 อับดุลเราะห์มัน ดือราแม ม.3
00285 ณัฐพงศ์ ดาวหน ม.3
00255 บุญนำชัย สุทิน ม.3
00313 ศุภกร ชูศรี ม.3
00573 สงวนพล พินธุ ม.3
00512 กอบลาภ ศรีเปรม ม.3
00278 กิตติกร วิเศษสินธุ์ ม.3
00238 จักรพงค์ จีนกุ้ง ม.3
00521 จีรภัทร ลอยสุวรรณ์ ม.3
01279 ธนกฤต เทพเสนา ม.3
00536 ธนวัฒน์ ชูมณี ม.3
00546 บิลลัน ทาเน๊าะ ม.3
00213 พลวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ ม.3
00302 ภานุวัฒน์ หีตหนู ม.3
00268 สถลัช ลิม ม.3
00272 สิทธิชัย มีเอียด ม.3
00277 เอกบดินทร์ เกษตรกาลาม์ ม.3
00365 กฎคชสิทธิ์ ชนะสิทธิ์ ม.5
01289 ณัฐชภัทร สารเสวก ม.5
00450 ธนกร จิระอำนวยเวทย์ ม.5
00375 นราวิชญ์ ไกรเลิศ ม.5
00411 คณวัฒน์ หนูบุญ ม.6
00416 ณชธรรศ สุวรรณชาตรี ม.6
00428 ปัญญณัฎฐ์ แดวากม ม.6
00434 วรยศ บุญช่วย ม.6
00439 ศุภชัย อนันตทวีกุล ม.6

หมายเหตุ

  • การประกาศรายชื่อนักเรียนเรียนเสริมจะประกาศในเวลา 13:00 น. ทุกวันพฤหัสบดี
    ทางเว็บไซต์โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.dnr.ac.th
    ทาง Facebook โรงเรียนดาวนายร้อย http://www.facebook.com/daonairoi
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 074 326 959 (09:00 - 18:00)