การสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555 (สอบ ก.พ. 2556)

ข้อมูลที่จำเป็นในการเตรียมตัวสอบ สอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555 (สอบ ก.พ. 2556) สำหรับน้องๆ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 ทุกคน ขอให้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้านล่าง

วันสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

  • 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08:30 - 15:00 น.

ตารางสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

ระเบียบการเข้าห้องสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแบบทดสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

ข้อปฏิบัติในการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

จำนวนข้อสอบ จำแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ ในการสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

ประกาศผล O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2555

ดาวน์โหลดข้อสอบเก่า O-NET ม.3

ที่มา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)